Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť FotoDobias s.r.o, sídlom Levice 934 01, IČO: 47 618 639, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo 37002/N Kontaktné údaje predávajúceho: email: studioeden@gmail.com, tel.č.: 0905343560 

  1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou FotoDobias s.r.o. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný prevádzkovateľovi v zmysle:

– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností prevádzkovateľa podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej “GDPR”) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

– oprávnený záujem prevádzkovateľa na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti FotoDobias s.r.o.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

  1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail studioeden@gmail.com

  1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

– kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ

–  sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva 

(Aktuálny zoznam príjemcov a sprostredkovateľov je uvedený na webovej stránke prevádzkovateľa www.fotodobias.sk)

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

– na prístup k osobným údajom

– na opravu osobných údajov

– na obmedzenie spracovania osobných údajov

– na výmaz osobných údajov

– na prenositeľnosť osobných údajov

– vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov – Bratislava, SR.

  1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach prevádzkovateľa.

Dátum poslednej aktualizácie 02.05.2020